Dorota Stanecka Starachowice Poland

  1. Integracja uczniów z trudno¶ciami edukacyjnymi ze spo³eczno¶ci ± szkoln ±.
  2. Zmniejszenie wska¼nika wczesnego opuszczania szko³y z 15% do ok. 10%.
  3. Wzbogacenie obecnych i stworzenie nowych, atrakcyjnych metod pracy z dzieckiem opieraj ± cych siê na grach i zabawach.
  4. Opracowanie poradnika do pracy z dzieckiem z trudno¶ciami edukacyjnymi.
  5. Zaanga¿owanie uczniów do uczestnictwa w dzia³aniach programu na terenie placówki.
  6. Wymiana dobrych Praktyk i do¶wiadczeà ± miêdzy krajami partnerskimi.
  7. Rozbudzanie w uczniach ciekawo¶ci ¶wiata oraz chêci do nauki poprzez dzia³anie.
  8. Rozwijanie umiejêtno¶ci wspó³pracy i komunikowania siê z lud¼mi z ró¿nych obszarów kulturowych.
  9. Rozwijanie sprawno¶ci jêzykowych uczniów.
  10. Zwiêkszenie poczucia w³asnej warto¶ci i pewno¶ci siebie w uczniach.
  11. Zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego ¶rodowiska edukacyjnego.
  12. Poznawanie ró¿nych culture krajów europejskich.

Beneficjenci projektu - czyli kto mo¿e wzi ± æ udzia³ w projekcie:

 • Nauczyciele i pracownicy Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO
 • Uczniowie Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO

---------> Regulamin wyjazdów zagranicznych udzia³u w projekcie i zgody na wyjazd

Kryteria doboru uczestników wyjazdów zagranicznych:

Nauczyciele:
- aktywny udzia³ w pracach projektowych,
- komunikatywna znajomo¶æ jêzyka angielskiego.

Uczniowie:
- uczniowie w wieku od 12 lat,
- aktywny udzia³ w pracach projektowych,
- aktywny udzia³ w bankruptcy dotycz ± cych projektu,
- godne reprezentowanie szko³y w bankruptcy poza szko³ ±,
- wzorowe lub bardzo dobre zachowanie (ewentualnie widoczna poprawa zachowania),
- bardzo dobre wyniki w nauce (ewentualnie poprawa wyników nauczania),
- bardzo dobra znajomo¶æ jêzyka angielskiego,
- otwarto¶æ na inne kultury i zwyczaje,
- gotowo¶æ przyjêcia go¶ci - uczniów ze szkó³ partnerskich,
- gotowo¶æ do zamieszkania u rodziny w odwiedzanym kraju partnerskim,
- przyjmowanie go¶ci - dotyczy uczniów z poprzednich projektów (uczniowie, którzy przyjmowali go¶ci u siebie w domu, ale nie mieli do tej pory mo¿liwo¶ci wyjazdu).

Wrzesieà ± 2018

Artyku³ o nowym projekcie w Spo³ecznej Szkole Podstawowej STO
w Starachowicach.

Od wrze¶nia tego roku w naszej szkole rozpoczêli¶my pracê w miêdzynarodowym projekcie europejskiego programu Erasmus + akcja KA229 - wymiany uczniów. Jest to projekt, w którym bêdziemy wspó³pracowaæze szko³ami partnerskimi z Turcji, Bu³garii, W³och i Rumunii.
Project ma tytu³: "We are less when we don't include everone", co mo¿na przet³umaczyæ "Odrzucaj ± c innych - pomniejszamy siebie" i bêdzie trwa³ przez dwa lata od 2018-2020 r.
Celem tego projektu jest zmotywowanie uczniów do nauki o ró¿norodno¶ci w kontek¶cie kulturowym, historycznym i ekonomicznym Europy, a tak¿e zachêcenie uczniów do by bycia ¶wiadomym Europynocchów do by bycia ¶wiadomym obywatelemcia ¶wiadomym obywatelemcia ¶wiadomym Europjedocchnónjnómienj.
Project ma równie¿ na celu zwrócenie uwagi na jednostkê w jej odrêbno¶ci i indywidualno¶ci, a tak¿e na uczniów z ró¿nymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W³ ± czanie uczniów z SPE jest jednym
z kluczowych priorytetów europejskich. Wed³ug statystyk z 2016 r. oko³o 10.7% uczniów opu¶ci³o szko³ê przedwcze¶nie. Naszym zamiarem jest wypracowanie ciekawej i sprawiaj ± cej rado¶æ formy edukacji naszych dzieci.

W projekcie udzia³ we¼mie sze¶æ szkó³ (z Polski, Turcji, Bu³garii, Rumunii i dwie szko³y z W³och),
z których ka¿da reprezentuje inne ¶rodowisko kulturowe i odmienne systemy edukacji. Dziêki udzia³owi w projekcie uczniowie naucz ± siê szanowaæ ludzi pochodz ± cych z innych krajów, ¶rodowisk i ludzi niepe³nosprawnych. Mamy nadziejê, ¿e projekt zachêci równie¿ uczestników do doskonalenia umiejêtno¶ci jêzykowych i komputerowych.
Wyjazdy kadry pedagogicznej pozwol ± na doskonalenia warsztatu pracy oraz poznanie innowacyjnych metod pracy z dzieckiem, a tak¿e poznanie kultury i specyfiki nauczania w innych krajach.
Mamy nadziejê, ¿e dzia³ania te bêd ± mia³y pozytywny wp³yw na zmniejszenie wska¼nika przedwczesnego porzucania nauki i uatrakcyjni ± proces nauczania.

Informacje o rozpoczêtym udziale w projekcie zosta³y przekazane:

 1. Nauczycielom - na Radzie Pedagogicznej 6 wrze¶nia 2018 r.
 2. Rodzicom uczniów - na zebraniu z rodzicami 13 wrze¶nia 2018 r.
 3. Uczniom - na lekcjach jêzyka angielskiego i zajêciach z wychowawc ±.

Pani Joanna Stanecka przygotowa³a gazetkê ¶cienn ± o projekcie Erasmus na tablicy korkowej na pierwszym piêtrze na korytarzu.

Opracowano regulamin udzia³u uczniów w moblino¶cich.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowali ulotki informacyjne
o projekcie pod kierunkiem pani Anny Babickiej.

Pani dyrektor Bo¿ena Jaskros rozpoczê³a dzia³ania maj ± ce na celu przygotowanie baneru informacyjnego o projekcie. Baner zawis³ przed szko³ ±.

 

Pa¼dziernik 2018

Og³oszono bankruptcy na najciekawsz ± prezentacjê szko³y. Poni¿ej znajduje siê regulamin bankruptcy:

Regulamin konkursu na prezentacjê szko³y"We are less when we don't include everyone " Erasmus + 2018-2020.

 1. Organizatorem konkursu jest Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO w Starachowicach.
 2. Bankruptcy jest skierowany do uczniów Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO z klasy VIII.
 3. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prezentacji naszej szko³y, miasta, kraju, symboli narodowych i bohaterów narodowych na spotkanie projektowe Erasmus + o tytule "We are less when we don't include everyone" w formacie PDF lubli w formie film je¶ (3 min jest
  z komentarzem, to nie bêdzie potrzeby komentowania wypowiedzi podczas prezentacji konkursowej).
 4. Uczestnicy mog ± oddaæ maksymalne 1 project konkursowy.
 5. Project prezentacji powinien zawieraæ nazwê projektu "We are less when we don't include everyone". Powinien przyci ± gaæ uwagê i swoim wygl ± dem powinien nawi ± zywaæ do tematu projektu. Liczy siê Kreatywno¶æ.
 6. Projekty konkursowe nale¿y sk³adaæ w terminie do 5 pa¼dziernika 2018 r. w formacie elektronicznym PDF u pani Katarzyny Sasak lub pani dyrektor Bo¿eny Jaskros.
 7. Rozstrzygniêcie bankruptcy nast ± pi w dniu 5 pa¼dziernika 2018 r. na zajêciach jêzyka angielskiego lub w nastêpny dzieà ± roboczy.
 8. Wyboru prezentacji dokonuje jury w sk³adzie: p. Bo¿ena Jaskros, p. Katarzyna Sasak, p. Anna Babicka i p. Katarzyna Matysek.
 9. Decyzja jury jest ostateczna, a uczestnikom nie przys³uguje prawo do odwo³aà ±.
 10. Wyniki konkursu zostan ± og³oszone na stronie sto.starachowice.org oraz osobi¶cie przez jury konkursowe.
 11. Nagrodzony projekt prezentacji wykorzystany bêdzie w akcji promuj ± cej projekt Erasmus +, a wyró¿nieni uczestnicy (I, II i III i IV miejsce) bêd ± mogli wyjechaæ do W³och w spotknianie projektowe list 2018 4-10.
 12. Uczestnicy konkursu wyra¿aj ± zgodê na przetwarzanie i danych osobowych dla potrzeb niezbêdnych do realizacji konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A i art. 7 Rozporz ± dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ± zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych.
 13. Przyst ± pienie do bankruptcy oznacza wyra¿enie zgody bez zastrze¿eñna warunki niniejszego regulaminu.
  Dodatkowych informacji udziela: p. Katarzyna Sasak

Do bankruptcy zg³osi³o siê czworo uczniów i w zwi ± zku z tym w³a¶nie ci uczniowie wezm ± udzia³
w pierwszym spotkaniu projektowym w Livorno we W³oszech w dniach 5-9.11.2018 r. i s ± to:
Pawe³ Chaja - odpowiedzialny za przygotowanie prezentacji o Starachowicach i województwie ¶wiêtokrzyskim,
Iga Lucià ± ska - odpowiedzialna za przygotowanie prezentacji o narodowych bohaterach,
Kamil Kubik - odpowiedzialny za przygotowanie prezentacji o naszej szkole,
Nadia Wierucka - odpowiedzialna za przygotowanie prezentacji o Polsce, symbolach, miastach.
Uczniowie pojad ± na spotkanie projektowe pod opiek ± pani dyr. Bo¿eny Jaskros i pani Katarzyny Sasak.

W dniu 17 pa¼dziernika 2018 r. odby³o siê spotkanie informacyjne dla uczestników wyjazdu i i opiekunów. Zostali zapoznani:
- z project Erasmus +,
- z regulaminem wyjazdu, udzia³u w mobilno¶cich,
- podpisali zgody na udzia³ dzieci w wyje¼dzie,
- zapoznali siêz programem wyjazdu.

Przeprowadzono ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli badaj ± ce i wiedzê na temat dzieci ze specjalnymi potrzebami i badaj ± ce i potrzeby odno¶nie nowego projektu.

Pani Katarzyna Sasak przygotowa³a materia³y do zaprezentowania polskiego systemu edukacji na spotkaniu projektowym w Livorno.

Przygotowane ulotki na temat projektu zosta³y rozdane dzieciom z pro¶b ±, aby przekaza³y je rodzicom i znajomym.

Odby³o siê spotkanie grupy projektowej, na którym zapoznano siê z zapisami wniosku, podzielono zadaniami i omówiono program dzia³aà ±.

A tak¿e:

11 X 2018 r.
WARSZTATY W LABORATORY CIEMNO¦CI
===============================================================

11 pa¼dziernika 2018 r. uczniowie class IV, V i VI byli na wycieczce w Warszawie.
W ramach wycieczki uczniowie uczestniczyli w ciekawych warsztatach, które odby³y siê
w Laboratorium ciemno¶ci w siedzibie Polskiego Zwi ± zku Niewidomych w Warszawie. Warsztaty prowadzi³y m.in. osoby niewidome i s³abowidz ± ce. Uczniowie mogli dowiedzieæ siê, jak mo¿na pomóc osobie niewidomej lub s³abowidz ± cej, jak wyglo ± da I ¿ycie, co robi ± na codzieà ±. Równie¿ przez chwilê mo¿na by³o siê wczuæ w rolê osoby niewidomej, zak³adaj ± c opaskê na oczy, a do pomocy otrzymywa³o siê laskê. Kolejnym punktem wycieczki by³ musical pt .: "Piotru¶ Pan" w Teatrze Studio Buffo.

 

19 X 2018 r.
IV FESTIWAL RADO¦CI JU¯ ZA NAMI ...
===============================================================

W pi ± tek 19 pa¼dziernika br. w Starachowickim Centrum Kultury odby³ siê IV Festiwal Rado¶ci,
tym razem po¶wiêcony sztuce taà ± ca.
Festiwal,  to przedsiêwziêcie artystyczno - edukacyjno - integracyjne.
Impreza pod has³em: "Magicznie, tanecznie, bajecznie czyli show bez barier" zgromadzi³a dzieci, m³odzie¿ i doros³ych z powiatu starachowickiego, którym bliskie s ± prezentacje na scenie, wskazuj ± ce na warto¶æ integracji osób o ró¿nym poziÂomie zdrowlizny psychic.

Nasza Szko³a - od pocz ± tku istnienia Festiwali - jest zapraszana do udzia³u w nich, jako spo³eczno¶æ kszta³tuj ± ca wychowawcze postawy spo³ecznej wra¿liwo¶ci i empatii.
Tak by³o i tym razem.
Pod kierunkiem Anny Szumilewicz, Dariusza Dygasa and Anny Babickiej nasze m³ode artystki zaprezentowa³y program "Po drugiej stronie têczy".
Ola Bia³oà ± (Kl. VIII SSP) wyst ± pi³a w roli Dorotki z bajki o Czarnoksiê¿niku z Kariny OZ i piêknie za¶piewa³a "Over the Rainbow", Daria Wróblewska (class III SG) jako narratorka opowiedzia³a historiê Dorotki:


Wiele przygód prze¿y³a,
wiele osób pozna³a,
i wielu pomog³a, choæ sama jest ma³a.
Pokaza³a ¿e Czarnoksiê¿nik nie jest gro¼ny wcale,
i wszystko osi ± gniesz, kiedy bêdziesz stale,
d ± ¿yæ tam, gdzie chcesz d ± ¿yæ - prosto i wytrwale.

 Je¶li chcesz mo¿esz prze¿yæ przygody z Dorotk ±,
z ni ± siê bawiæ i taà ± czyæ i ¶piewaæ tak s³odko,
¿e strach ca³kiem mija, mocno serce bije,
ka¿dy jest szczê¶liwy, dlatego, ¿e ¿yje!

Mo¿esz zdobywaæ odwagê i ¶mia³o¶æ,
taà ± czyæ i wêdrowaæ i czuæ, ¿e wci ± ¿ ma³o
i ma³o ci szczê¶cia i kolorów têczy,
mo¿esz w ¿yciu wêdrowaæ i nie daæ siê zmêczyæ,
w szukaniu MI £ O¦CI, dobra i RADO¦CI.

 A kiedy ju¿ dotarli¶my na drug ± stronê têczy, dziewczyny zaprosi³y nas wszystkich do szalonego, radosnego rock and rolla. Zataà ± czy³y: Oliwia Wróblewska, Dominika Wzi ± tek (class VI), Nadia Wierucka, Julia Wzi ± tek (class VIII), Daria Wróblewska, Dorota Wypch³o, Aleksandra Stanecka, Julia Krêpa, Julia Cebula i Karolina Ksi ± ¿ek (class III SG).
Wystêp zosta³ przyjêty gromkimi brawami, a przedstawicielki naszych Szkó³ uhonorowane dyplomami, s³odyczami i wspania³ ± statuetk ± witra¿owej baletnicy.
Dodatkowo, los okaza³ siê dla nas ³askawy i wylosowali¶my jedn ± z trzech nagród - niespodzianek: zestaw instrumentów perkusyjnych do zajêæ muzycznych z dzieæmi.
Brawo dziewczyny!
Gratulujemy wystêpu! Dziêkujemy za godn ± reprezentacjê Szkó³ w wa¿nym przedsiêwziêciu!

 

Listopad 2018

W minionym lousy ± cu:

 1. Uczniowie wraz z nauczycielami wziêli udzia³ w spotkaniu projektowym w Livorno:

Artyku³:
Uczniowie ze Spo³ecznej bior ± udzia³ w Projekcie Erasmus +

W dniach 5-9 listopada 2018 r. uczniowie oraz nauczyciele Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO
w Starachowicach wziêli udzia³ w wyje¼dzie projektowym do W³och. Dzia³ania realizowali dziêki funduszom pozyskanym z Projektu Erasmus + Akcja Szkolna KA229 "We are less when we don't include everyone" (Odrzucaj ± c innych, pomniejszmy siebie). Â
Spotkanie warsztatowo - szkoleniowe po³ ± czone z wymian ± uczniów mia³o miejsce w szkole partnerskiej w Livorno.

Na spotkaniu obecni byli równie¿ uczniowie oraz nauczyciele opiekunowie z pozosta³ych szkó³ partnerskich z Sardynii, Rumunii i Bu³garii. Nauczyciele mogli poznaæ i porównaæ ró¿ne systemy nauczania w szko³ach partnerskich oraz wzi ± æ udzia³ w konferencjach i warsztatach po¶wiêconych nauczaniu w³ ± czaj¶ trzudniu diami.

Uczniowie w trakcie swojego pobytu mogli du¿o nauczyæ siê o W³oszech - I culture historii
i tradycjach. Brali udzia³ w warsztatach pieczenia pizzy czy teatralnych. Codziennie uczestniczyli
w zajêciach organizowanych przez szko³ê w Livorno i dziêki czemu mogli zobaczyæ jak ucz ± siê i rówie¶nicy w innych krajach europejskich. Popo³udniowe wycieczki do Pizy i Florencji pozwoli³y im poszerzyæ wiedzê o Renesansie i historii Toskanii. Pobyt u rodzin goszcz ± cych by³ ciekawym do¶wiadczeniem, dziêki któremu mogli poznaæ rodowitych W³ochów jak równie¿ i siebie.

dzia³ania w Listopadzie 2018 - ci ± g dalszy ....

 1. Po powrocie z wyjazdu p. Katarzyna Sasak wys³a³a informacje o spotkaniu do local gazety. Artyku³ o projekcie pojawi³ siê w Gazecie Starachowickiej.
 1. Pani Katarzyna Sasak za³o¿y³a album ze zdjêciami z dzia³aà ± projektowych.
 1. Og³oszono bankruptcy na poster i logo project:

Regulamin bankruptcy na poster i logo promuj ± ce project
"We are less when we don't include everyone"
z ciekawym slogan - has³em promuj ± cym project

 1. Organizatorem konkursu jest Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO w Starachowicach.
 2. Bankruptcy jest otwarty dla uczniów Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO z klasy 7.
 3. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu graficznego plakatu w formacie A2 promuj ± cego project Erasmus + o tytule "We are less when we don't include everyone" oraz ciekawego has³a promuj ± cego project i loga projektu.
 4. Uczestnicy mog ± oddaæ maksymalne 1 project konkursowy.
 5. Project plakatu powinien zawieraæ nastêpuj ± ce tre¶ci:
  - nazwê projektu: "We are less when we don't include everyone",
  - logo organizatora (do pobrania na stronie SSP STO),
  - logo projektów europejskich - informacja u pani Katarzyny Sasak,
  - has³o - slogan promuj ± cy projekt (ciekawy, przyci ± gaj ± cy uwagê),
  - zaprojektowane logo projektu - na osobnej kartce !!!
 6. Projekty konkursowe nale¿y sk³adaæ w terminie do 10 grudnia 2018 r. w formacie elektronicznym JPG, PDF do 2MB o rozmiarach fizycznych A4 (297mm x 210mm) do pani Katarzyny Sasak.
 7. Rozstrzygniêcie bankruptcy nast ± pi  do 14 grudnia 2018 r.
 8. Wyboru projektu dokonuje jury w sk³adzie: p. Bo¿ena Jaskros, p. Katarzyna Sasak, p. Anna Babicka, p. Beata Nowak, p. Joanna Stanecka oraz przedstawiciel samorz ± du szkolnego.
 9. Decyzja jury jest ostateczna, a uczestnikom nie przys³uguje prawo do odwo³aà ±.
 10. Wyniki konkursu zostan ± og³oszone na stronie sto.starachowice.org oraz osobi¶cie przez jury konkursowe.
 11. Nagrodzony projekt wykorzystany bêdzie w akcji promuj ± cej project Erasmus + "We are less when we don't include everyone", a wyró¿niony uczestnik konkursu bêdzie móg³ wyjechaæ na spotkanie projektowe do Sofi w Bu³garii  w terminie 17-23 marca 2019 r.
 12. Uczestnicy konkursu wyra¿aj ± zgodê na przetwarzanie I danych osobowych dla potrzeb niezbêdnych do realizacji konkursu.
 13. Przyst ± pienie do bankruptcy oznacza wyra¿enie zgody bez zastrze¿eà ± na warunki niniejszego regulaminu.
  Dodatkowych informacji udziela: p. Katarzyna Sasak.

dzia³ania w Listopadzie 2018 - ci ± g dalszy ....

 1. Za³o¿ono szkolnego bloga projektu i stronê internetow ± projektu w jêzyku angielskim.
 1. Pani Joanna Stanecka podjê³a dzia³ania maj ± ce na celu zapocz ± tkowanie projektu eTwinning
  o tytule: "Language Day".
 1. Na radzie klasyfikacyjne 29 listopada pani dyrektor poinformowa³a grono nauczycielskie
  o prowadzonych dzia³aniach projektowych i przypomnia³a tematykê projektu - nauczanie w³ ± czaj ± ce.

 

Grudzieà ± 2018

W minionym lousy ± cu:

Uczniowie pod opiek ± nauczycieli paà ± Katarzyny Sasak, Magdaleny Zatorskiej, Pauliny Basiak i Joanny Staneckiej przygotowali karty ¶wi ± teczne dla kolegów ze szkó³ z krajów partnerskich. Uczniowie bardzo chêtnie zaanga¿owali siê w prace artystyczne i przygotowali piêkne karty z ¿yczeniami.

Dnia 13 grudnia rozstrzygniêto bankruptcy na plakat i logo oraz wy³oniono uczniów, którzy pojad ± na spotkanie projektowe do Bu³garii. Laureatkami zosta³y: Maria Jarzyna, Maria Kostecka, Antonina Stêpniak and Julia Wyskiel z klasy 7. Gratulujemy!

Dnia 13 grudnia uczniowie, którzy byli na spotkaniu projektowym opowiedzieli spo³eczno¶ci uczniowskiej o swoich prze¿yciach i do¶wiadczeniach. Zaprezentowali te¿ prezentacjê multimedialn ± przygotowan ± specjalnie na to spotkanie.

Zwyciêskie plakaty w bankruptcy na plakat i logo projektu.

Propozycja logo projektowego: Antonina Stêpniak.

W grudniu nasi uczniowie wziêli udzia³ w przygotowaniu kart ¶wi ± tecznych do naszych partnerów projektowych. Otrzymali równie¿ karty ¶wi ± teczne z W³och, Bu³garii, Rumunii i Turcji.

Styczeà ± 2019

Rozstrzygniêto bankruptcy na logo projektu Erasmus. W naszej grupie projektowej wygra³o logo przygotowane przez uczniów z Bu³garii. Oto ono:

Uczniowie przygotowali zdjêcia na wystawê: "Zimowa ró¿norodno¶æ w naszym kraju"

W dniu 31 stycznia 2019 Pani Anna Babicka - szkolny pedagog, zapozna³a Radê Pedagogiczn ± Â
z tematem: "Wyzwania edukacyjne wspó³czesnej edukacji". Nauczyciele pracuj ± c metod ± burzy mózgów wypracowali listê problemów edukacyjnych z jakimi musz ± siê mierzyæ w codziennej pracy
z uczniami. Pani pedagog przygotuje materia³y szkoleniowe, które pomog ± nauczycielom znale¼æ najlepsze metody do rozwi ± zywania bie¿ ± cych problemów.

(wpis w dzienniku protoko³ów)

W styczniu nauczyciele wychowawcy zostali poinformowani o tegorocznej formule Pary na Aktora, która ma byæ swoistym projektem edukacyjnym. Koordynatorem projektu jest pani Anna Babicka. Tegoroczne teatralne prezentacje Pory na Aktora maj ± ukazaæ bogactwo bajek z krajów, z którymi wspó³pracujemy w projekcie Erasmus + oraz bajek z innych krajów europejskich. Prezentacje teatralne zostan ± zaprezentowane w czerwcu.

Pani Teresa Rybka wraz z klasami szko³y podstawowej i gimnazjum przygotowa³a Flash mob dance - polonez. (Video)

Luty 2019

W minionym miesi ± cu uczniowie klas 7, 8 i III klasy gimnazjum tworzyli historyjki w oparciu o zimow ± galeriê zdjêæ zatytu³owan ± "winter diversity".
Uczniowie tworzyli historie o zimowej tematyce, zatytu³owane "The story of my life". Za ciekawe historie uczniowie mogli otrzymaæ ocenê za pracê dodatkow ± z jêzyka angielskiego.

Na zajêciach z wychowania fizycznego i na ró¿nych przerwach odby³y siê próby choreografii do "flashmob". Uczniowie klas m³odszych, pod kierunkiem pani Rybki, na jednej z d³u¿szych przerw zorganizowali "flashmob" na korytarzu. Do poloneza zaprosili wszystkich obecnych na przerwie.

Uczniowie klasy 7, którzy wyje¿d¿aj ± na spotkanie do Bu³garii, przygotowali prezentacje multimedialne na temat strojów ludowych w Polsce, taà ± ców narodowych, kuchni polskiej oraz pie¶ni ludowych. Pokarz ± je na spotkaniu w Bu³garii.

 

Marzec 2019

Dnia 6 marca odby³o siê spotkanie organizacyjne na temat programu Erasmus + i wyjazdu uczniów do Bu³garii. Na spotkaniu uczniowie i i rodzice zostali zapoznani z celami projektu oraz zasadami udzia³u w wyje¼dzie.

Pani Joanna Stanecka kontynuowa³a wspó³pracê w projekcie eTwinning o tytule "Language day - Art Project", do którego zaprosi³a partnerów z naszego projektu Erasmus oraz szko³y z innych krajów europejskich. Podsumowanie projeku eTwinning oraz upowszechnianie naszego projektu mia³o miejsce 15 marca na szkolnym Dniu Jêzyków.

15 marca odby³ siê Dzieà ± Jêzyków. W tym roku przedstawienia w jêzyku angielskim przygotowa³y klasy 1-3 pod kierunkiem pani Pauliny Basiak i Joanny Staneckiej.
Uroczyst ± galê poprowadzi³a pani Anna Szumilewicz, pod kierunkiem której powsta³ filmik flashmoba, zorganizowanego przez klasy starsze. Filmik zosta³ pokazany na Dniu Jêzyków Obcych. Gala i quizy na temat krajów bior ± cych udzia³ w projekcie pozwoli³y wszystkim dowiedzieæ siê wiêcej na temat projektu "We are less when we don't include everyone".
Najwiêkszym zainteresowaniem uczniów i doros³ych by³y kramiki przygotowane przez uczniów klas 4-8 i III klasy gimnazjum. Na kramikach znalaz³y siê potrawy, flagi i plakaty o krajach. Poszczególne klasy odpowiada³y za nastêpuj ± ce kraje:
Class 4 - Poland
Class 5 - Rumunia
Class 6 - Bu³garia
Class 7 - Turcja
Class 8 - Grecja
Class III Gim-W³ochy
Na zakoà ± czenie ¦wiêta Jêzyków odby³a siê prezentacja kultury Japonii. Uczniowie mogli spróbowaæ swoich si³ w pisaniu japoà ± skim alfabetem.

W dniach 18-22 marca odby³o siê spotkanie projektowe w Bu³garii.

Uczniowie Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO pod opiek ± nauczycieli wziêli udzia³ w kolejnym szkoleniowym spotkaniu projektowym Erasmus + program. Spotkanie mia³o miejsce w zwi ± zku
z realizacj ± projektu Erasmus + "We are less when we don't include everyone" we wspó³pracyze szko³ami z Turcji, W³och, Rumunii i Bu³garii. Na spotkanie do szko³y 54 SOU "St Ivan RIlski" w Sofii
w Bu³garii wyjecha³y cztery uczennice z klasy siódmej pod opiek ± dwóch nauczycielek.
Spotkanie trwa³o od 18 to 22 marca 2019 r. W ci ± gu piêciu dni pobytu uczniowie mogli wiele nauczyæ siê o tym jak wygl ± da nauka w Bu³garii oraz poznaæ kolegów z krajów partnerskich projektu. Program pobytu obejmowa³ zwiedzanie Sofii oraz kulturaln ± wizytê w miejscowo¶ci Plovdidv, która jest Europejsk ± Stolic ± Kultury 2019. Wycieczki by³y ¶wietn ± okazj ± do poznania historii. Bu³garii.
Uczniowie wziêli udzia³ w wielu warsztatach, dziêki którym mogli szlifowaæ swoje umiejêtno¶ci jêzykowe oraz nawi ± zaæ nowe znajomo¶ci i przyja¼nie. W ramach uczenia siê odwiedzili miejscowe zoo, wykonywali "Baby Marty" pod kierunkiem bu³garskich kolegów, zaprezentowali kuchniê, taà ± ce, stroje narodowe oraz pie¶ni tradycyjne swoich krajów. Wizyta w Interaktywnym Muzeum "Muzeiko" pozwoli³a na powtórkê wiadomo¶ci z chemii i fizyki.
Uczestnicy spotkania mieli równie¿ okazjê do odwiedzenia miejscowego Domu Kultury oraz Szko³y "Lui Brail", w której ucz ± siê uczniowie ze specjalnymi potrzebami potrzebami edukobià nies cys ± wzoby niesªe.
Mamy nadziejê, ¿e spotkanie naprawdê pozwoli³o uczniom zauwa¿yæ, ¿e je¶li wspó³pracujemy  z innymi lud¼mi z ró¿nych krajów, culture czy niepe³nospraajwnzi s
i bogaty, a my jeste¶my zdolni do empatii.

 

Kwiecieà ± 2019

W minionym miesi ± cu uczniowie pomogli w przygotowaniu gazetki ¶ciennej o tytule:
"Spring diversity in my home and country". Wspólnie z nauczycielami uda³o im siê zebraæ spor ± kolekcjê zdjêæ prezentuj ± cych piêkno wiosny w naszym kraju.

25 kwietnia odby³o siê zebranie spo³eczno¶ci szkolnej, na którym obecni byli uczniowie class 6, 7, 8 i III gimnazjum. Uczestniczki wyjazdu do Bu³garii - Marysia Jarzyna, Marysia Kostecka i Julia Wyskiel zaprezentowa³y zdjêcia z pobytu w Sofii oraz opowiedzia³y kolegom o swoich do¶wiadczeniach na spotkaniu projektowym.

 

W dniu 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 16:30 odby³o siê zebranie dla nauczycieli, uczniów
i rodziców uczniów wyje¿d¿aj ± cych na spotkanie projektowe w Turcji. Spotkanie poprowadzi³y panie Katarzyna Sasak oraz Anna Kamià ± ska.
Na spotkaniu zosta³y omówione nastêpuj ± ce kwestie:
1. Zapoznanie z zasadami programu Erasmus + i finansowaniem w projekcie Erasmus + oraz celami project "We are less when we don't include everyone".
2. Zapoznanie uczniów i rodziców z regulaminem wyjazdu oraz zakresem odpowiedzialno¶ci opiekunów.
3. Zapoznanie uczestników z programem spotkania, godzinami przelotu, limitem baga¿owym.
4. Zapoznanie uczestników z I zadaniami na spotkaniu projektowym.

(orygina³ protoko³u jest w segregatorze Erasmusa)

 

May 2019

Klasa Ib wywo³uje wiosnê - dzieci pozna³y budowê oraz proces wzrostu ro¶liny oraz mia³y okazje wcieliæ siê w role ogrodnika. W dniu 19 lutego wraz z wychowawc ± pani ± Marzenk ±, za³o¿y³y w klasie wiosenny ogródek.

 

 

Czerwiec 2019

W minionym miesi ± cu uczniowie class 5, 7, 8 oraz 3 gimnazjum przygotowali eseje zatytu³owane "A story of my life - spring diversity in my home and country". Uczniowie mogli napisaæ wypowied¼ na dowolny temat pod warunkiem, ¿e zainspirowali siê zdjêciami z galerii "Spring diversity". Uczniowie chêtnie wziêli udzia³ w dzia³aniu i pisali ciekawe wypowiedzi o swoich przygodach i wycieczkach.

W dniu 17 czerwca odby³o siê podsumowanie projektu Pora na Aktora w ramach Project Based Learning. Tematyk ± ¦wiêta Teatru by³y Bajki Europejskie. Uczniowie pod kierunkiem wychowawców przygotowali klasowe przedstawienia teatralne, w których zaprezentowali ca³e bogactwo europejskich bajek. Punktem specjalnym ¶wiêta by³o przedstawienie klasy 5 pod tytu³em: "Pinokio". Przedstawienie wyre¿yserowa³a pani Teresa Rybka, która tak¿e przygotowa³a scenariusz i pracowa³a ze swoj ± klas ± podczas prób do przedstawienia. Dziêki temu nasza szko³a zaprezentowa³a bajkê w³osk ±. Zgodnie
z umow ± szko³a z W³och z Livorno przygotowa³a legendê o smoku wawelskim w minionym roku szkolnym.Przedstawienie klasy 5 zosta³o nagrane, a filmik z przedstawienia znajduje siê w dokumentacji projektu.

 

 

----

 

 

Wrzesieà ± 2019

W minionym miesi ± cu wrócili¶my do pracy nad zadaniami projektowymi. W pa¼dzierniku czeka nas spotkanie projektowe i w zwi¹zku z tym poprosili¶my rodziców uczniów klas 6, 7 i 8 o pomoc w przyjêciu uczniów ze szkó³ partnerskich. Rodzice zostali poinformowani o zasadach udzia³u w projekcie oraz tematyce projektu. Uda³o siê zebraæ grupê 14 rodzin, która przyjmie uczniów ze szkó³ we W³oszech i Turcji. Dru¿yna projektowa zebra³a siê, aby podsumowaæ dotychczasowe dzia³ania projektowe oraz zorganizowaæ nadchodz ± ce spotkanie projektowe. Zosta³ przygotowany plan spotkania projektowego oraz lista uczestników i osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania, które nale¿y zrealizowaæ podczas trwania spotkania. Odby³ siê równie¿ Szkolny Rajd Integracyjny, na którym Samorz ± d Szkolny Zorganizowa³ bankruptcy- Barwy Jesieni. Zebrane zdjêcia wzbogac ± gazetkê ¶cienn ± projektu w galerii: Autumn diversity in my town and country. Zosta³y zebrane zdjêcia do galerii: Summer diversity in my town and country, które wkrótce zawisn¹ na gazetce ¶ciennej. Szkolny pedagog i nauczyciel plastyki zaczêli prace nad broszurkami dotycz¹cymi Nauczania W³ ± czaj¹cego i technik.

 

 

 

 

Pa¼dziernik 2019

W dniach 14-18 pa¼dziernika 2019 r. w Spo³ecznej Szkole Podstawowej STO odby³o siê kolejne spotkanie projektowe zwi ± zane z realizacj ± projektu Erasmus + Akcja Szkolna KA229. Na spotkanie do Starachowic przyjechali uczniowie i nauczyciele ze szkó³ w Turcji, Rumuni, Bu³garii i W³och. Wspólnie pracowali¶my w projekcie â € œWe are less when we donâ € ™ t include everyoneâ € (Jest nas mniej je¶li nie w³ ± czamy do wspó³pracy wszystkich). W trakcie tygodniowego pobytu uczestnicy mieli okazjê wzi ± Â| udzia³ w codziennym ¿yciu szko³y, uczestniczyÃ| w lekcjach, na których wykorzystywano wszelkiego rodzaju Gry wzi ± Â| udzia³ w warsztatach dotycz ± cych komunikowania siê i Zarza ± dzania gniewem a TAKA ¿E wspólnie przygotowaæ flashmob, w którym zataà ± czyli wszyscy do wspólnie u³o¿onej choreografii. Wa¿nym punktem spotkania by³y równie¿ wycieczki edukacyjne do Auschwitz i Warszawy, na których zagraniczni go¶ci mogli nauczyæ siê wiele o historii Polski w czasie drugiej wojny ¶wiatowej. Spotkanie zakoà ± czy³o siê prezentacjami uczniów o posta ciach reprezentuj ± cych najlepiej kulturê ich krajów oraz debat¹ na temat tego jak byæ aktywnym Europejczykiem, która zrowum nucznize³a popice zosta. Spotkanie by³o ¶wietn ± okazj ± do wymiany do¶wiadczeà ± oraz do nawi ± zywania znajomo¶ci i przyja¼ni a tak¿e szlifowania umiejêtno¶ci jêzykowych. Zosta³y zebrane zdjêcia do galerii: Autumn diversity in my town and country, które wkrótce zawisn ± na gazetce ¶ciennej. Szkolny pedagog i nauczyciel plastyki zaczêli prace nad broszurkami dotycz¹cymi Radzenia sobie z wyzwaniami edukacyjnymi. Pani Joanna Stanecka nadal kontynuuje pracê w projektach eTwinning nawi ± zuj¹c wspó³pracêze szko³ami z Europy. Samorz ± d Szkolny przygotowa³ prezentacjê: How to be an active citizen of Europe, kór¹ nastêpnie zaprezentowa³ na spotkaniu projektowym. Samorz ± d naszej szko³y koordynowa³ dyskusjê na temat bycia obywatelem Europy, która rozpoczê³a siê po zakoà ± czonej prezentacji. Na spotkaniu projektowym nauczyciele naszej szko³y zaprezentowali uczestnikom spotkania ró¿norodne gry wykorzystywane do urozmaicenia greed podczas lekcji w ramach studiowania tematu Gamification.

 

 

Listopad 2019
Kontynuacja bloga na głównej stronie "ERASMUS PLUS" w nowej odsłonie.LINK

¼-Ÿ; ¶-Å “;  ± -¹ ---